ستاد مردمی اعتکاف مسجد امام(ره)

زمان ثبت نام اعتکاف ماه رمضان:دهه اول خرداد ماه مصادف با دهه آخر ماه رمضان میباشد.